Składanie zamówień

REGULAMIN
Sklep Internetowy www.skleprenoma.com.pl prowadzony jest przez: Rafała Rogalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „R&R Renoma Rafał Rogalski”, ul. Mariacka 14/16, 48-300 Nysa, tel./fax: [0-77] 433-35-96; [0-77] 448-36-84; adres email: kontakt@skleprenoma.pl; NIP 7531003963; REGON 530972030; wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [dalej: Właściciel].

Słowniczek:
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a korzystająca ze Sklepu Internetowego.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny [Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.] – dalej k.c. Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową [art. 221 k.c.].

Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, która jednocześnie umożliwia Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy oraz formy płatności.

Towar - wszelkie produkty znajdujące się w asortymencie, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Właściciela sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową: www.skleprenoma.com.pl.

Sklep stacjonarny – sklep prowadzony przez Właściciela pod adresem ul. Mariacka 14/16, 48-300 Nysa.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i/lub liczbę Towaru oraz inne treści przewidziane prawem.

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Właściciel prowadzi sprzedaż detaliczną towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Klient akceptuje warunki zawarte w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
 4. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest posiadanie:
  a. komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  b. aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Klient jest zobowiązany do korzystania z funkcji Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z urządzeniami technicznymi Klienta. 
 9. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami pkt II Regulaminu.
 10. Klient ma możliwość skontaktowania się z Właścicielem poprzez adres mailowy: kontakt@skleprenoma.pl, formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: http://skleprenoma.com.pl/index.php?main_page=contact_us oraz telefonicznie pod numerami tel.: [0-77] 433-35-96; [0-77] 448-36-84.
 11. Świadczenie usług w ramach konta na www.skleprenoma.com.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Właścicielem dotyczącą konta, w każdym czasie poprzez wysłanie na adres mailowy kontakt@skleprenoma.pl oświadczenia o rozwiązaniu umowy zawierającego prośbę o usunięcie konta. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Właściciel jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez klienta - w takim przypadku, skutek rozwiązania umowy oraz usunięcia konta nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

II. Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Właścicielem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela [na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie]. 
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcji Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 4.  
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
 6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@skleprenoma.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Moje konto”.
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 3. Właściciel uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. 
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Właścicielowi za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@skleprenoma.pl
  bądź formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: http://skleprenoma.com.pl/index.php?main_page=contact_us.  Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

IV. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
  a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia [tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy] wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4.  
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 
 2. Zamówienia na produkty będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  a. zalogować się do Konta znajdującego na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
  b. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”;
  c. wybrać rodzaj przesyłki;
  d. w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta osobiście wybrać
  e. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
  f. jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT należy wpisać dane do faktury, w przypadku gdy są inne niż dane do odbioru zamówienia;
  g. kliknąć przycisk oraz wybrać inny adres dostawy
 4. W przypadku płatności z góry opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 5. Przedmiot zamówienia jest dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 6. Właściciel uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 7. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia. 
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Właścicielowi oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu. 
 9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Właściciela zamówienia, które Klient ma obowiązek potwierdzić w terminie 3 dni. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Właściciela o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy i po otrzymaniu potwierdzenia o którym mowa powyżej bądź w momencie wpływu środków na rachunek bankowy Właściciela.
 10. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Właściciel niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres email lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Właściciel może zaproponować Klientowi:
  a. anulowanie całości zamówienia [w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Właściciel będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia];
  b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie [w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Właściciel będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie];
  c. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie [w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek].
 12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu [w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Właściciela], Właściciel dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w pkt XI Regulaminu.
 13.  
 14. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu [w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Właściciela], Właściciel może anulować zamówienie w całości.
 15.  
 16. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Właściciel zwróci Klientowi zapłaconą kwotę [lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części] zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w pkt XII Regulaminu.
 17. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 18. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

VI. Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Właściciela przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta [informacja o statusie realizacji zamówienia przesyłana jest na adres mailowy Klienta]. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia [zarówno w całości jak i w części], jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży [odpowiedniej części ceny sprzedaży] nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w pkt XII Regulaminu.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z poprzez adres mailowy kontakt@skleprenoma.pl.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

VII. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty należy dokonać:
  a. w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej z góry – wpłata na rachunek bankowy Właściciela podany na stronie internetowej http://skleprenoma.com.pl/index.php?main_page=payment powinna zostać dokonana w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
  b. podczas osobistego odbioru przedmiotu zamówienia - gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Właściciela.
 2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski należy skontaktować się z Właścicielem poprzez adres mailowy kontakt@skleprenoma.pl lub formularz kontaktowy na stronie: http://skleprenoma.com.pl/index.php?main_page=contact_us
 3. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

VIII. Czas realizacji zamówień

 1. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, przy czym czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2.  
 3. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

IX. Warunki reklamacji

 1. Właściciel jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną [rękojmia], gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
 2. Właściciel w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3.  
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Właściciela Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu [produktów] do Właściciela i opisem reklamacji. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację [tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji] należy odesłać na adres Właściciela. Niezależnie od powyższego informację o złożeniu reklamacji należy przesłać na adres mailowy kontakt@skleprenoma.pl.
 5. W przypadku, gdy produkt odebrany został osobiście, reklamacje należy składać w Sklepie stacjonarnym Właściciela.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Właściciel niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Właściciel zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą [Klient nie będący konsumentem] ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym przypadku przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Właściciela z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Właścicielowi za nabycie danego produktu.
 8. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych opakowań przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenie przesyłki w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego.

X. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Właściciela mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Właściciel nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta [podmiotu udzielającego gwarancji], a Właściciel może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Właściciela; b. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § IX Regulaminu.

XI. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się poprzez adres mailowy kontakt@skleprenoma.pl.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  a. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia [wydania produktu],
  b. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umowy [art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta] o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Właścicielowi produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Właściciel zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § XII Regulaminu.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowania.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Właścicielowi, niezwłocznie. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
  a. w Sklepie stacjonarnym Właściciela;
  b. dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – poprzez odesłanie do Sklepu stacjonarnego.
 7. Właściciel nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

XII. Zwrot należności Klientom

 1. Właściciel dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a. anulowania zamówienia lub części zamówienia [w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny] opłaconego z góry przed jego realizacją;
  b. zwrotu produktu [odstąpienia od umowy] z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  c. zwrotu produktu [odstąpienia od umowy] z zamówienia, które zostało odebrane osobiście w Sklepie stacjonarnym i było uprzednio opłacone z góry;
  d. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu [odstąpienia od umowy] Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Właściciel dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Właścicielowi numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Właścicielowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 
 5. W przypadku gdy zwrot produktów [odstąpienie od umowy] lub złożenie reklamacji nastąpi w Sklepie stacjonarnym, a zamówienie zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Sklepie stacjonarnym.
 6. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Właściciela zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

XIII. Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach [zwanych dalej „Promocjami”].
 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 3.  
 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 5.  
 6. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Sklepie stacjonarnym. 
 7. W przypadku braku w Sklepie stacjonarnym któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Właściciel poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.
 8. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § XI Regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 9. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

XIV. Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Właściciela usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela, tj. Sklep Internetowy www.skleprenoma.com.pl prowadzony jest przez: Rafała Rogalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „R&R Renoma Rafał Rogalski”, ul. Mariacka 14/16, 48-300 Nysa, tel./fax: [0-77] 433-35-96; [0-77] 448-36-84; NIP 7531003963; REGON 530972030; wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Właściciel przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta. 
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu k.c. 
 2. Właściciel dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Właściciel nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu [kolor itp.]. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy k.c. oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej [tzw. cookies]. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików Cookiem może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 8. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą;
  c. uzyskanie bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego [miejskiego] rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ;
  d. zwrócenie się do stałego polubowne sądu przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego Ubezpieczenia.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych [miejskich] rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 10. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
wstecz
Powered by Zen Cart Modified by MediaSoft